โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 7 สถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย

โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 8 สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ประชาสัมพันธ์ 🗓️

ด้วยสำนักทดสอบทางการศึกษาจะจัดการประชุมสื่อสารสร้างความเข้าใจแนวทางการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอกระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Zoom Meeting) ผ่านระบบ Application Zoom Cloud Meetings และถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต       3 ช่องทางหลัก 

ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 12.30 น. กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการ       จัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต 1 

E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571)

#ดาวน์โหลดเลย

E-book คู่มือกรอบแนวทางการประกันคุณภาพภายนอก (พ.ศ. 2567 – 2571)

#ฉบับสถานศึกษาและผู้ประเมินภายนอก

====================

การศึกษาปฐมวัย https://www.onesqa.or.th/onesqa-web-html/filpbook-01.html

====================

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน https://www.onesqa.or.th/onesqa-web-html/filpbook-49.php

====================

เพื่อให้สถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษา ผู้ประเมินภายนอก           และผู้เกี่ยวข้อง เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษาและการประเมินคุณภาพภายนอกของผู้ประเมินภายนอก สมศ.

ชิ้นงานที่ 5.mp4

สถิติผู้เข้าชมเว็บไชต์